Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående vilkår gælder i det omfang, hvor der ikke er truffet anden skriftlig aftale af IAI's underskriftsberettigede.

Tilbud/ordre: De i tilbud anførte kvantiteter må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende.

Ordrebekræftelsen gælder, hvis intet andet er aftalt, med forbehold for kurs-, told-, materialepris- og afgiftsændringer.

Kursen er baseret på tilbudsdagens kursniveau, medmindre der er refereret til speciel basiskurs i tilbudet. De anførte priser er ekskl. moms og emballage.

Fakturering sker i henhold til faktisk leverede mængder.

For coilklipning og -spaltning henvises til særlige betingelser.

Emballage : Emballage faktureres særskilt til aftalt pris og tages kun retur efter aftale til angivne beløb ved fragtfri returnering inden 30 dage i brugbar stand.

Forsendelse : Forsendelse sker, såfremt ikke andet er aftalt, for køberens regning og risiko ab fabrik Langeskov, Vejle, Suldrup.

Levering : Ved ab fabrik-leverancer vil varen - medmindre kunden modtager underretning om andet - normalt være klar til afhentning efter kl. 9.00 på den aftalte leveringsdato.

Tilsvarende vil frit leveret-leverancer normalt være leveret senest kl. 15.00 på den aftalte leveringsdato, medmindre kunden forinden har modtaget anden underretning.

Vi påtager os intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse. I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos vore leverandører eller andre forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vor leveringstid med et tidsrum, svarende til varigheden af den pågældende hindring.

Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder sælger sig ret til at annullere ordren.

Ejendoms(ret)forbehold : Ejendomsretten til det solgte forbliver vor ejendom, indtil varerne er fuldt ud betalt.

Betaling : Betalingsbetingelserne er netto kontant 30 dage fra fakturadato uden fradrag af kontantrabat. Sker betalingen ikke rettidigt, er vi berettigede til at beregne os et rentetillæg på 1,3 % pr. påbegyndt måned. Betaling skal ske til vor konto i Danske Bank i Odense eller Hamborg.

 

REKLAMATIONER OG SÆLGERS ANSVAR, HERUNDER PRODUKTANSVAR

1. Køber skal undersøge varen, når den modtages. Mangler, som opdages eller burde være opdaget på dette tidspunkt, eller som opdages senere, skal straks gøres gældende over for sælger. Der må ikke foretages noget med den vare, hvorover der reklameres, uden nærmere aftale med sælger. Køber kan under ingen omstændigheder gøre mangler gældende over for sælger senere end 1 år fra varens levering.

2. Reklamationer berettiger ikke til ophævelse, erstatning eller forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af betaling for varerne.

3. Vort ansvar er, uanset om eventuelle fejl kan tilskrives os, begrænset til udbedring af eventuelle mangler eller til omlevering af varen uden beregning. Vort ansvar omfatter kun fejl, der vitterlig kan føres tilbage til vor leverance. Omkostninger ved fejlens konstatering, eventuel demontage, forsendelse og reinstallering er ikke indbefattet i ansvaret, men påhviler kunden. Vort ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved forarbejdning af kundemateriale forbeholder vi os ret til en almindelig spild-/brokprocent.

Vi gør særligt opmærksom på, at vor pligt til at udbedre mangler eller foretage omlevering ikke omfatter:

   a) Skader, opstået under transporten, hvor transport ikke forestås af os.

   b) Korrosionsskader, såfremt det anvendte materiale er leveret af køber eller
       efter købers anvisning, medmindre vi har påtaget os et særligt ansvar for
       korrosion i.f.m. forarbejdning af materialet.

   c) Skader, forvoldt ved forkert anvendelse.

   d) Skader, forvoldt ved urigtig behandling.

   e) Skader, der skyldes usædvanlige driftstilstande.

4. For skade på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser (produktansvar), er vi alene ansvarlige, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Sælger hæfter herunder ikke for skade på ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). Vort ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Køber skal holde sælger skadesløs, i den udstrækning sælger pålægges ansvar over for tredjemand for en sådan skade eller for et sådant tab, som sælger i henhold til det her anførte ikke er ansvarlig for.

5. For coilklipning/coilspaltning gælder særlige tillægsbetingelser, der vedlægges tilbud om udførelse af nævnte opgaver.

6. Anvendelig/brugbar ret, hjemting/værneting samt delvis ugyldighed

   1. For disse salgs- og leveringsbetingelser og samtlige retshenseender/juridiske
       relationer mellem sælger og køber gælder udelukkende dansk ret.

   2. Påbudt værneting er Sø- og Handelsretten i København, Danmark.

   3. Skulle en bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser eller en
       bestemmelse inden for rammerne af øvrige aftaler være eller blive uvirksom,
       så berøres alle øvrige bestemmelsers eller aftalers gyldighed ikke heraf.

Rev. 7 – 14.05.2002

Tillægsbetingelser for Ib Andresen Industri A/S.

Disse tillægsbetingelser er gældende fra 01-01-2015, som tillæg til de almindelige salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med coilklipning og coilspaltning.

 

Bestilling af materialer:

For at sikre at materialer, som er destineret til stålservicecentrene i henholdsvis Vejle og Langeskov, kan håndteres og bearbejdes, henvises til betingelserne i Teknisk Information. Deklaration, spedition/klarering betales af kunden til gældende takster, og eventuel forsikring af materialerne under transport er kundens ansvar.

 

Destination Industrivej 12-20, DK5550 Langeskov:

Coils, som leveres med skibsanløb i Nyborg, bestilles DDP Langeskov via Nyborg Steel Terminal (NST). For øvrige leveringsformer levers coils til Langeskov på coillageret i Nyborg eller Langeskov, valgfrit efter aftale.

 

Destination Jernvej 12, DK-7100 Vejle:

Materiale bestilles frit leveret Ib Andresen Industri A/S, Jernvej 12, DK-7100 Vejle, på en af følgende måder: Med lastbil, bane eller skib (DEQ) – duty paid)

 

Modtagelse og registrering af materialer:

De modtagne materialer inspiceres ved ankomst i henhold til kvalitetssikringssystemet. Hver coil mærkes med et coilkort som sikrer totalt sporbarhed. Den enkelte coil vurderes på følgende måde:

  • Tilsyneladende god.

  • Tilsyneladende beskadiget.

  • Beskadiget.

  • Kondens.

 

Ovenstående vurdering er udelukkende vejledende. Vi påtager os intet ansvar for den enkelte coils kvalitetsmæssige anvendelighed til dens påtænkte formål.

 

Lagring af kundens varer

Coils og færdigvarer opbevares som udgangspunkt indendørs. Der foretages ingen luftfugtighedsregulerende foranstaltninger. Coils opbevares i indgangsmåned + 3 måneder uden udgift for kunden, herefter betales der lagerleje efter gældende prisliste. Opbevaring af færdigvarer udover 5 arbejdsdage fra aftalt leveringsdato samt opbevaring af materiale generelt kan finde sted efter forudgående aftale og efter gældende pris for lagerleje. Lagret kan altid – også uanmeldt – inspiceres af kunden. Lagring af såvel coils som færdigvarer sker på kundens risiko. Kunden er således selv ansvarlig for forsikring af sine oplagrede materialer!

 

Levering og forsendelse

Mærkeseddel påføres hver enkelt pakke.

De færdige pakker leveres EXW, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Bilen læsses efter fragtførerens anvisninger.

 

Overskudsmateriale

Indpakningsmateriale fra coils skrottes og eventuelt provenu tilhører Ib Andresen Industri A/S. Eventuelt kanttrim skrottes og eventuelt provenu tilhører Ib Andresen Industri A/S.

Materiale som stammer fra de første og sidste vindinger skrottes og eventuelt provenu tilhører Ib Andresen Industri A/S. Ved opklipning af hele coils forventes skrottet maximalt at udgøre 2 % af vægten. Sidste vinding kan om ønsket medleveres i separate pakker mod betaling af ekstra omkostninger.

Færdigvarer der ikke opfylder de af kunden stillede krav, frasorteres og kan medleveres i separate pakker.

 

Tolerancer og overfladekrav

Krav til tolerancer og overflader specificeres af kunden i forbindelse med ordreafgivelse. Såfremt intet er oplyst, anvendes gældende EN-normer for de respektive kvaliteter. Specielle krav til planhed samt målemetoder fastlægges i samarbejde med kunden inden opstart af produktion. Dog kontrolleres der generelt efter gældende EN-normer. Eventuelt speciel overfladeinspektion udføres efter aftale med kunden, i øvrigt i henhold til EN 10.163.

 

Kvalitetsproblemer

Konstateres det i forbindelse med produktionen, at en coil ikke opfylder de af kunden opstillede krav, standses produktionen, og reklamationsprocedure startes op.

Ib Andresen Industri A/S

Industrivej 12-20

DK-5550 Langeskov

Tel. +45 63 38 22 22

Fax +45 63 38 20 00

 

E-mail: iai@iai.dk 

iai.dk

A/S-Reg.nr. 48245

CVR-nr. DK35745114

Danske Bank 3574 4700172163