Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående vilkår gælder i det omfang, der ikke er truffet anden skriftlig aftale mellem køber og sælger.

Tilbud/ordre: De i tilbud anførte kvantiteter må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende. Sælgers ordrebekræftelse er bindende, hvis intet andet er aftalt. Dog tages altid forbehold for valutakurs-, told-, materialepris- og afgiftsændringer. Valutakursen er baseret på tilbudsdagens kursniveau, medmindre der er refereret til speciel basiskurs i tilbuddet. De anførte priser er ekskl. moms og emballage. Fakturering sker i henhold til faktisk leverede mængder. For coilklipning og -spaltning henvises til særlige tillægsbetingelser. For leverancer til byggeri i Danmark henvises tillige til særlige tillægsbetingelser.

Emballage: Emballage faktureres særskilt til aftalt pris og tages kun retur efter aftale til angivne pris ved fragtfri returnering i brugbar stand inden 30 dage.

Forsendelse: Forsendelse sker, såfremt ikke andet er aftalt, for købers regning og risiko EXW Langeskov, Vejle eller Fredericia.

Levering: Medmindre køber har modtaget underretning fra sælger om andet, vil varen ved EXW-leverancer normalt være klar til afhentning efter kl. 9.00 på den aftalte leveringsdato, og ved øvrige leverancer vil varen normalt være leveret senest kl. 15.00 på den aftalte leveringsdato. Sælger påtager sig intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse. I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos sælgers leverandører eller andre forhold, hvorover sælger ikke er herre, suspenderes leveringstiden med et tidsrum, svarende til varigheden af den pågældende hindring.
Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder sælger sig ret til at annullere ordren.

Ejendoms(ret) forbehold: Ejendomsretten til det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil køber har betalt fuldt ud for varerne.

Betaling: Betalingsbetingelserne er netto kontant 30 dage fra fakturadato uden fradrag af kontantrabat. Sker betalingen ikke rettidigt, er sælgerberettiget til et rentetillæg på 1,3 % pr. påbegyndt måned. Betaling skal ske i henhold til instruktion på faktura.

Reklamationer og sælgers ansvar, herunder produktansvar

1. Køber skal undersøge varen, når den modtages. Mangler, som opdages eller burde være opdaget på dette tidspunkt, eller som opdages senere, skal straks gøres gældende over for sælger. Der må ikke foretages noget med den vare, hvorover der reklameres, uden forudgående aftale med sælger. Køber kan under ingen omstændigheder gøre mangler gældende over for sælger senere end 1 år fra varens levering.

2. Reklamationer berettiger ikke køber til ophævelse, erstatning eller forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af betaling for varerne.

3. Sælgers ansvar er, uanset om eventuelle fejl kan tilskrives sælger, begrænset til udbedring af eventuelle mangler eller til omlevering af varen uden beregning. Sælgers ansvar omfatter kun fejl, der vitterlig kan føres tilbage til sælgers leverance. Omkostninger ved fejlens konstatering, eventuel demontage, forsendelse og reinstallering er ikke indbefattet i sælgers ansvar, men påhviler køber. Sælgers ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved forarbejdning af købers materiale forbeholder sælger sig ret til en almindelig spild-/brokprocent. Sælger gør særligt opmærksom på, at sælgers pligt til at udbedre mangler eller foretage omlevering ikke omfatter:

a) Skader, opstået under transporten, hvor transport ikke forestås af sælger.

b) Korrosionsskader, såfremt det anvendte materiale er leveret af køber eller indkøbt efter købers anvisning, medmindre sælger har påtaget sig et særligt ansvar for korrosion i.f.m. forarbejdning af materialet.

c) Skader, forvoldt ved forkert anvendelse.

d) Skader, forvoldt ved urigtig behandling.

e) Skader, der skyldes usædvanlige driftstilstande.

4. For skade på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser (produktansvar), er sælger alene ansvarlige, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Sælger hæfter herunder ikke for skade på ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). Sælgers ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Køber skal holde sælger skadesløs, i den udstrækning sælger pålægges ansvar over for tredjemand for en sådan skade eller for et sådant tab, som sælger i henhold til det her anførte ikke er ansvarlig for.

5. For coilklipning/coilspaltning samt leverancer til byggerier gælder særlige tillægsbetingelser, der gælder ved aftaler om udførelse af nævnte opgaver.

6. Anvendelig/brugbar ret, hjemting/værneting samt delvis ugyldighed:

1. For indgåede aftaler og i samtlige retshenseender/juridiske relationer mellem sælger og køber gælder udelukkende dansk ret.

2. Påbudt værneting er Sø- og Handelsretten i København, Danmark.

3. Skulle en bestemmelse inden for rammerne af aftaler mellem køber og sælger være eller blive uvirksom, så berøres alle øvrige bestemmelsers eller aftalers gyldighed ikke heraf.

 

Rev. 8 – 01.11.2018

 

Tillægsbetingelser ifm. coilklipning og coilspaltning

Tillægsbetingelser vedr. byggeleveranceklausul

 

Ib Andresen Industri A/S

Industrivej 12-20

DK-5550 Langeskov

Tel. +45 63 38 22 22

Fax +45 63 38 20 00

 

 

 

E-mail: iai@iai.dk 

A/S-Reg.nr. 48245

CVR-nr. DK35745114

Danske Bank 3574 4700172163